HOT@! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ รวม 17 อัตรา 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 สมัครสอบกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ รวม 17 อัตรา 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 สมัครสอบกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ด้วย กรมประชาสัมพันธ์จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จํานวน ๔ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่ ก.พ. จะกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,