HOT@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 14 อัตรา 17-23 กรกฎาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 14 อัตรา 17-23 กรกฎาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์)
๑.๓ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
๑.๕ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑.๖ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
๑.๗ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
๑.๘ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
๑.๙ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑.๑๐ ตําแหน่งนิติกร
๑.๑๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ํา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่ได้
๓.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,