HOT@! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการพาณิชย์ รวม 5 อัตรา 15 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานการพาณิชย์ รวม 5 อัตรา 15 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดปัจจัยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตรา เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๕ ตําแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th หัวข้อ “ รับสมัครงาน หรือ https://dbd.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บ หลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,