HOT@! กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 2 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 2 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2563 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค. 2563 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ
องมีอายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)

3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,