HOT! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา 21 พค – 15 มิย 2561 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา 21 พค – 15 มิย 2561 สมัครสอบกรมสุขภาพจิต ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม ๑๖ อัตรา โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.) หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบ้ทายประกาศนี้คะ…

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๑๓๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจ ดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๑๒ อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จํานวน ๒ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งนักจิตวิทยา จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights