HOT@! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่ ๑ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
ตําแหน่งที่ ๒ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท
(รวมค่าครองชีพไม่เกิน ๑๓,๒๘๕ บาท)

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๒.๑ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
หน่วยงานที่จะบรรจุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๒.๒ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน ๓ อัตรา
หน่วยงานที่จะบรรจุ
๑) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ จังหวัดอุดรธานี
๒) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
๓) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และ เมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น เพื่อนําไป ชําระเงิน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,