Hot! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบรวม 8 อัตรา 9-29 มค 2558 สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดสอบรวม 8 อัตรา 9-29 มค 2558 สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2558

สมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2558

ล่าสุด!! กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบท้ายประกาส ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02 202 4556….

ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ

2.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ทางคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาใดหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

4.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการจัดการ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี ทางภาษาไทย
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

5.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, อุตสาหการ ,เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม)
2.ต้องได้รับใบอนุญาตวิศวกรควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
3.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

6.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, อุตสาหการ ,เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม)
2.ต้องได้รับใบอนุญาตวิศวกรควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
3.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบท้ายประกาส ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th สอบถามรายละเอียด โทร. 02 202 4556

อ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครสอบฉบับเต็ม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights