HOT@! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา 1-10 กรกฏาคม 2563 สมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา 1-10 กรกฏาคม 2563 สมัครสอบกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง 4 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง 2 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
หน่วยที่ 4 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,250 บาท

ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การกําหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน กรม อุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(1) ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,