HOT@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา 8-31 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา 8-31 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๑๕๗ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมเจ้าท่า จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ และเงินเดือนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๕ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,