HOT! กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน กว่า 70 อัตรา 22 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน กว่า 70 อัตรา 22 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัคร บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จํานวน ๗๐ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครสอบคัดเลือกแบ่งเป็นสองกุ่มดังนี้
๑. เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) / เป็นทหารกองหนุนสังกัด กองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับ การอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจําการ มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนชายเหล่าทหารแพทย์ ( จํานวน ๕๐ อัตรา ) (ครบกําหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจําการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดจากกองประจําการ แล้ว)) อายุระหว่าง ๑๔ – ๒๕ ปี เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๓ ( เกิดตั้งแต่ ๙ ม.ค.๒๕๓๖ ถึง ๙ มิ.ย.๒๕๔๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

๒. เป็นบุคคลพลเรือน ( ซาย.หญิง ) หรือเป็นทหารกองเกิน หรือเป็น ทหารกองหนุน (ไม่จํากัดเหล่า) มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (จํานวน ๒๐ อัตรา) อายุระหว่าง ๑๔ – ๒๕ ปี เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๓ ( เกิดตั้งแต่ ๙ ม.ค. ๒๕๓๖ – ๙ มิ.ย. ๒๕๔๓ ) ต้องสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร ๔ ปี หรือหลักสูตรผู้ช่วย พยาบาลจากสถานบันการศึกษาอื่น หลักสูตร ๔ ปี ที่ทางราชการรับรอง ต่อจาก การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกําลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ ๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๔๔๒๕ โทร ทบ. ๕๔๔๑๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,