HOT@! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 17 อัตรา 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 17 อัตรา 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง สังกัดส่วนภูมิภาค
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,000 – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลาง
๑.๓ ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลาง
๑.๔ ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลาง
๑.๕ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๘ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๑.๖ ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๕ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลาง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com หรือ https://www.dpt.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อตัว – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,