HOT! กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และอื่นๆ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และอื่นๆ 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
(๒) ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
(๓) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม www.divw.go.th หรือ http://diw.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,