HOT@! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา 1-16 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา 1-16 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครบุคคล สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2562 จึง ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) เข้าหน้าเว็บไซต์ https://kmutt.thaijobjob.com
2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4) นําแบบฟอร์มไปชําระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2562 ภายในเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,