HOT@! วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ – 19 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 บัดนี้ – 19 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาล ทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศและ ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้สมัคร
– ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชา พื้นฐาน 39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จํานวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
– เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545)
– มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด สําหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่ สัญชาติไทย จะต้องนําสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อําเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร ประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
– รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการ ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

วิธีการรับสมัครและหลักฐานการสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ก.พ.62 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เม.ย.62
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลระเบียบการรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ต และสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ncertaf.thaijobjob.com, http://www.nc.rtaf.mi.th การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
– กรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตามผนวก ก)
– พิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัคร แล้วนําไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา จํานวน 450 บาท (ค่าสมัคร 370 บาท และค่าดําเนินการ 30บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคาร 30 บาท และค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครอีก 20 บาท) ภายใน 7 วัน หลังจากกรอกข้อมูลการสมัคร (ถ้าไม่ดําเนินการ ตามระยะเวลาที่กําหนด ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชําระเงินใหม่และดําเนินการชําระเงินค่าสมัครได้)
– วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะรับเงินค่าสมัคร โดยการชําระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562

Tags: , , , ,