HOT@! ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 8 อัตรา 4-6 มีนาคม 2563 สมัครสอบศูนย์การทหารม้า 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! ศูนย์การทหารม้า เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 8 อัตรา 4-6 มีนาคม 2563 สมัครสอบศูนย์การทหารม้า 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
ด้วย ศูนย์การทหารม้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อ สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการบรรจุ นายทหารประทวนทดแทนการสูญเสียโดยใช้งบประมาณปี ๖๓ จํานวน 4 อัตรา รายละเอียด ดังต่อไปนี้

๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 5 รูป ๔.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา ผู้สมัคร พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, สกุล (ถ้ามี)
๔.๔ บัตรประจําตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๔.๕ เอกสารสําคัญทางทหาร
๔.๕.๑ ทหารกองหนุนที่เคยประจําการแนบ สด.๔ และหนังสือรับรองความประพฤติ จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
๔.๕.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หรือ ชั้นปีที่ ๕ แนบ สด.๘ , หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและหนังสือ รับรองความประพฤติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
๔.๕.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ใช้ สด.๔๓
๔.๕.๔ บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือก ใช้ สด.๙ ๔.๖ อากรแสตมป์ดวงละ ๕ บาท จํานวน ๑ ดวง
๔.๖ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๗ ถ่ายเอกสารกระดาษเอ ๔ อย่างละ ๓ ชุด พร้อมรับรอง สําเนาถูกต้อง

๕. การรับสมัคร
๕.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
๕.๒ สถานที่รับสมัคร กองกําลังพล ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,