HOT@! สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 อัตรา 3-19 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 อัตรา 3-19 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งซาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๒๑ ของระเบียบ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1. นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
2. นักวิชาการสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
3. นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและอัตราค่าตอบแทนตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันสมัครสอบจากสถาบันการศึกษาในสาขาตามที่กําหนด และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง ๒ ตําแหน่ง โดยยืน สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.rhrc.or.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” หรือ https://phra.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครที่ปรากฏบนหน้าจอให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อน สั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากผู้สมัครสอบมีข้อขัดข้องในวิธีการสมัคร ให้สอบถามได้ที่ Call Center ผู้ดูแลระบบการรับสมัคร โทร. ๐-๒๒๕๗-๗๓๕๔ กด ๓ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,