HOT@! สำนักงานทางหลวงที่ 9 เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา 1 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานทางหลวงที่ 9 เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา 1 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานทางหลวงที่ ๔ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘, ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑, คําสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๘/๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป, บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๘/๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทั่วไป และที่ กจ.๙/๑๕๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๓ ตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(๑) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
(๒) ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน ๙ อัตรา
(๓) ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน ๕ อัตรา

หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษา ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับใบอนุมัติภายใน วันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม 2563
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษา มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยหนังสือรับรองคุณวุฒิดังกล่าว ต้องระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ เป็นต้น
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(5) หนังสือสําคัญรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ สด.๙ สด.๔๓ และ อื่น ๆ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับ ไว้ด้วย

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ – สํานักงานทางหลวงที่ ๙ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,