HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา 7-27 พฤศจิกายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ รวม 20 อัตรา 7-27 พฤศจิกายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จํานวน 20 อัตรา
เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การ กํากับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบ จดทะเบียน พิจารณาออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรอง เกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก การประกอบธุรกิจการค้าภายในและ ระหว่างประเทศ หนังสือคู่มือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดําเนินงานทางธุรกิจของผู้ ประกอบการเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่างประเทศให้เกิดความ เป็นธรรม
(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้ง ภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดท่าดัชนีเศรษฐกิจการค้า การกําหนดนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ ต่างๆ
(3) ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบและกํากับการดําเนินธุรก็จตามกฎหมายใน ความรับผิดชอบของส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ บริโภค การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(4) ด่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งการอ่านวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขัน ทางการค้า
(5) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผล สัมฤทธิ์ที่กําหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนิน งานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คําปรึกษาแนะนําในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูล และ สามารถดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights