HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 8 อัตรา 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 8 อัตรา 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเหมืองแร่) และตําแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเหมืองแร่)
๑.๑.๒ ตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

๑.๒ เงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,