HOT@! สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รวม 22 อัตรา 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ รวม 22 อัตรา 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือที่ ก.พ. กําหนด

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบ ที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,