HOT@! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา 8-29 สิงหาคม 2562 สมัครสอบ กพ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 5 อัตรา 8-29 สิงหาคม 2562 สมัครสอบ กพ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จํานวน ๕ ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๓๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ สํานักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ข่าว” เลือก “ข่าวสมัครงาน” เลือก “ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ทุน ที่สําเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)” พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทไฟล์ประเภท JPG ขนาดไฟล์รูปถ่าย ประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB)
ทั้งนี้ การสมัครคัดเลือกจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครคัดเลือกได้ดําเนินการถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,