Hot! สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครรวม 10 อัตรา 19 พค-9 มิย 2558 สมัครงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot! สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครรวม 10 อัตรา 19 พค-9 มิย 2558 สมัครงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมัครงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

สมัครงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

ล่าสุด!! สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขทรศัพท์ 053 94 4522 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.cmu.ac.th ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครจำนวนน้อย สำนักหอสมุดจะขยายเวลาในการสมัครตามความเหมาะสม…..

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีบรรณารักษ์ศาสตร์และนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ สารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศึกษา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติศึกษาศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

4. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือทางเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงิน การบัญชี การเงินและบัญชี และพาณิชยศาสตร์

5. ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรมัยทศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขทรศัพท์ 053 94 4522 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://library.cmu.ac.th ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครจำนวนน้อย สำนักหอสมุดจะขยายเวลาในการสมัครตามความเหมาะสม…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights