HOT@! สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา 12-16 มีนาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 19 อัตรา 12-16 มีนาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙ อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,