HOT@! องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563 สมัครงานองค์การสะพานปลา 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563 สมัครงานองค์การสะพานปลา 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง รับสมัครพนักงาน
องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะสวัสดิการ อาชีพชาวประมง จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมประมง พัฒนาศักยภาพกิจกรรมประมง ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเพื่อ เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสัตว์น้ําที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตําแหน่งนิติกร ๖ ปฏิบัติงานที่สํานักงานกฎหมาย ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
๑.๑ เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๑.๒ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
๑.๓ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี
๑.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
๑.๕ คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกําหนดขององค์การสะพานปลา

๒. การรับสมัคร
กําหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๑-๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๐ โดยสามารถยื่นใบได้สมัคร ๒ วิธี ดังนี้
๒.๑ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ที่สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,