HOT@! เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน รวม 22 อัตรา 2-10 กันยายน 2562 สมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน รวม 22 อัตรา 2-10 กันยายน 2562 สมัครงานเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๔, ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับเทศบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ สรรหาและการเลือกสรร จํานวน ๗ ตําแหน่ง ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและ สมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ โทร. ๐-๔๓๒๒-๕๖๑๗ ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights