[HOT] แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[HOT] แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
Screen-Shot-2017-03-18-at-9.51.21-AMรวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาของ ประเภทของทางหลวง การกำกับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง การควบคุมทางหลวงพิเศษ การรักษาทางหลวง การขยายและสงวนเขตทางหลวง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง และบทกำหนดโทษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กับกรมทางหลวง ในปี 2560….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะหรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง คือ ?
ก. งานทาง
ข. งานทางจราจร
ค. งานทางเท้า
ง. งานทางขนาน

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “เจ้าพนักงานทางหลวง” ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลซึ่งมีอำนาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งหรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
ข. ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ค. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 3. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 4. ทางหลวงตามพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. 3 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงชนบท
ข. 4 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และ ทางหลวงเทศบาล
ค. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และ ทางหลวงสุขาภิบาล
ง. 5 ประเภท คือ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขาภิบาล และ ทางหลวงสัมปทาน

ข้อที่ 5. ทางหลวงตามข้อใดถูกลงทะเบียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ?
ก. ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน
ข. ทางหลวงสัมปทาน
ค. ทางหลวงชนบท
ง. ทางหลวงเทศบาล

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทางหลวง [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 คือทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคใด ?
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
ค. ภาคกลาง ตะวันออก
ง. ภาคใต้ตอนบน

ข้อที่ 12. ตามระบบหมายเลขทางหลวง ทางหลวงที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีหมายเลขนำหน้าตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1
ข. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2
ค. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3
ง. ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4

ข้อที่ 13. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่กี่ สาย ?
ก. 2 สาย
ข. 3 สาย
ค. 4 สาย
ง. 5 สาย

ข้อที่ 14. ข้อใดคือทางหลวงแผ่นดินสายประธานเชื่อมการจราจรจากกรุงเทพฯ-อ.สะเดา จ.สงขลา ?
ก. ถนนพหลโยธิน
ข. ถนนมิตรภาพ
ค. ถนนสุขุมวิท
ง. ถนนเพชรเกษม

ข้อที่ 15. ทางหลวงที่มีหมายเลข 4 หลัก หมายถึงทางหลวงตามข้อใด ?
ก. ทางหลวงแผ่นดินสายประธานตามภาคต่าง ๆ ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1
ข. ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน ที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 หลัก หรือ 2 หลัก
ค. ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่างจังหวัด กับอำเภอ หรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมทางหลวง เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,