HOT@! โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 1 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 1 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศฐานทัพเรือกรุงเทพ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า โดยผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.00 ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ทราบผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมปลาย ให้ผู้สมัครใช้ผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอมต้น มาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.00
๑.๒ มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล ในระดับมาตรฐานสากล ไม่ต่ํากว่าระดับเกรด ๕ เป็น ชาย หรือ หญิง โสด มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่าง ๙ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗)
๑.๓ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย รวมทั้งบิดาและมารดาผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ ผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
๑.๔ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ส่วนประกอบของร่างกายและ อวัยวะต่าง ๆ ไม่ขัดต่อการเป็นนักดนตรี รวมทั้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ พ.ศ.๒๕๕๕
๑.๕ สัดส่วนของร่างกาย ค่าส่วนสูงและน้ําหนักต้องเป็นไปตามระเบียบการรับสมัคร นักเรียนดุริยางค์ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๖ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ต้องสามารถพักอาศัย อยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทั้งในปัจจุบันหรือที่จะกําหนดให้มีขึ้นในอนาคตได้ ทุกประการ

วิธีการรับสมัคร
วิธีการรับสมัคร จะรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.rtnsm.com เท่านั้น และผู้สมัครสามารถ ขอคําแนะนําเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๙๒ มือถือ ๐๙ ๘๗๒๕ ๕๕๕๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,