LOAD แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 59 ข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2551
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-01-08 at 7.56.06 PMLOAD แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 59 ข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2551
เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 วันนี้เพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 คะ…

แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป
ง. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2. ข้อบังคับข้อที่ 5 ของหลักเกณฑ์นี้กล่าวถึงอะไร ?
ก. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ
ข. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ง. หลักเกณฑ์การจัดการศพผู้เสียชีวิตกรณีฉุกเฉิน

ข้อที่ 3. ในการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสำหรับค่าอาหารต้องจ่ายมื้อละไม่เกิน กี่บาท ต่อวันต่อคน ?
ก. มื้อละไม่เกิน 20 บาท / วัน / คน
ข. มื้อละไม่เกิน 30 บาท / วัน / คน
ค. มื้อละไม่เกิน 50 บาท / วัน / คน
ง. มื้อละไม่เกิน 300 บาท / วัน / คน

ข้อที่ 4. ในกรณีผู้สูงอายุ ซึ่งหัวหน้าครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต และไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น รถเข็น รถโยก ไม้เท้า ได้ครอบครัวละเท่าไหร่ ?
ก. ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท
ข. ครอบครัวละไม่เกิน 15,000 บาท
ค. ครอบครัวละไม่เกิน 25,000 บาท
ง. ครอบครัวละไม่เกิน 35,000 บาท

ข้อที่ 5. ตามหลักเกณฑ์นี้ในกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติปลูกพืชและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังอยู่ในสภาพฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้ช่วยเหลือด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ข. ให้ช่วยเหลือด้านสารเคมีที่ช่วยในการฟื้นฟูให้พืชที่ทรุดโทรมนั้น
ค. ให้ช่วยเหลือด้านอินทรียวัตถุที่ช่วยในการฟื้นฟูให้พืชที่ทรุดโทรมนั้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่สามารถฟื้นฟูได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือด้านการประมงต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมเจ้าท่า
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 7. ในด้านการเกษตรอื่นๆ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อใด ?
ก. ให้การสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย
ข. จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน้ำ
ค. ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์พร้อมอาหารสัตว์ได้เฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่เฉพาะแห่งภายในพื้นที่จังหวัด
ง. จัดหาพืชอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ให้แก่สัตว์ของราษฎรในกรณีที่ขาดแคลนและมีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์

ข้อที่ 8. การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะบรรทุกน้ำของทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนที่นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีภัยแล้ง จัดเป็นการช่วยเหลือในด้านใด ?
ก. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. ด้านการป้องกันภัยพิบัติ
ค. ด้านการป้องกันภัยแล้ง
ง. ด้านบริการทั่วไป

ข้อที่ 9. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังให้หน่วยงานตามข้อใดพิจารณาให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็นกรณีพิเศษ ?
ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 ในกรณีเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต้องนำเสนอผ่านบุคคลตามข้อใด ?
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ง. รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

อ่านแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เตรียมสอบ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , ,