Load! แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2558 รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร [ชุดที่ 1] แนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย เตรียมสอบในปี 2557-2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Load! แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2558 รวมแนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร [ชุดที่ 1] แนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย เตรียมสอบในปี 2557-2558

แนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร [ชุดที่ 1] มีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากร วิธีจัดการและกำหนดท่า ฯลฯ การเสียค่าภาษีศุลกากร และบทกำหนดโทษ การตรวจของและป้องกันลักลอบหนีศุลกากร การนำของเข้า และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งต่างๆกับกรมศุลกากร อาทิตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ตำแหน่งเครื่องกล
ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำ ตำแหน่งนายเรือ ตำแหน่งศุลการักษ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งนิติกร….

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ท่าต่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติศุลกากรได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. ท่าสำหรับนำเรือขึ้นหรือใช้ในการนำส่งคนหรือทรัพย์สินโดยทางน้ำ
ข. ที่ใด ๆ นอกพระราชอาณาจักร
ค. ที่ใด ๆ ในพระราชอาณาจักร
ง. ท่าเรือสำหรับการนำสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ

ข้อที่ 2. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ คือ ?
ก. คลังสินค้า
ข. ท่าเรือ
ค. เขตปลอดอากร
ง. เขตศุลกากร

ข้อที่ 3. คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีบุคคลใดดำรงค์ตำแหน่งเป็นประธาน ?
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. อธิบดีกรมศุลกากร
ค. อธิบดีกรมสรรพากร
ง. อธิบดีกรมสรรพสามิต

ข้อที่ 4. คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลกากรมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำหนดขอบเขตในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมิน
ภาษีอากร
ค. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรที่กรมศุลกากรขอความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. อธิบดีตามพระราชบัญญัตินี้ไม่มีอำนาจตามข้อใด ?
ก. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินคทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ข. อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับทำการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดกับของที่นำเข้ามาและเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่อธิบดีกำหนด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 6. หากผู้ใดขึ้นไปบนเรือเดินต่างประเทศขณะที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร จะต้องระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ข้อที่ 7. หากพนักงานศุลกากรตรวจค้นบุคคลใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ข้อที่ 8. หากผู้ใดไม่ยอมหรือขัดขวางไม่ให้พนักงานศุลกากรตรวจค้นเพื่อให้ทราบว่ามีของที่ลักลอบหนีศุลกากรหรือไม่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินเท่าไหร่ ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ข้อที่ 9. หากเรือลำใดเลยด่านตรวจของกรมศุลกากรโดยไม่มีพนักงานศุลกากรลงประจำบนเรือ หรือบุคคลผู้ใดซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรือไม่ยอมหรือละเลยให้เจ้าพนักงานตรวจ ต้องระวางโทษปรับเท่าไหร่ ?
ก. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ค. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ง. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ข้อที่ 10. ผู้ใดนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษี หรือที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาภายในประเทศต้อง ระวางโทษตามข้อใด ?
ก. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ข. ปรับเป็นเงินห้าเท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว
ค. จำคุกไม่เกินสิบปี
ง. ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจำคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมศุลกากรในรายวิชาอื่นๆต่อ >>>
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร คลิก!!
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร คลิก!!
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ คลิก!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights