[LOAD] แนวข้อสอบกรมสรรพสามิตตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พร้อมเฉลย 2557-2558 รวมแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พร้อมเฉลย 2557-2558 รวมแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต 2558

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต

รวมแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต ประวัติกรมสรรพสามิตทผู้บริหารกรมสรรพสามิตทวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม ของกรมสรรพสามิต กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กับกรมสรรพสามิต ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยใด ?

ก. สมัยกรุงสุโขทัย
ข. สมัยกรุงศรีอยุธยา
ค. สมัยกรุงธนบุรี
ง. สมัยรัตนโกสินทร์

ข้อที่ 2. การเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยมีต้นกำเนิดมาจากสินค้าประเภทใด ?
ก. ฝิ่น และสุรา
ข. บุหรี่
ค. เฮโรอีน
ง. ยาบ้า

ข้อที่ 3. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474 “กรมสรรพสามิตต์” ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาจากกรมใด ?
ก. กรมสุรา
ข. กรมฝิ่น
ค. กรมบุหรี่
ง. สกรมกัญชา

ข้อที่ 4. อธิบดีกรมสรรพสามิตต์คนแรกคือ ?
ก. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ข. หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี
ค. มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน
ง. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ

ข้อที่ 5. “กรมสรรพสามิตต์และฝิ่น” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมสรรพสามิต” ในปีใด ?
ก. ปีพุทธศักราช 2476
ข. ปีพุทธศักราช 2479
ค. ปีพุทธศักราช 2483
ง. ปีพุทธศักราช 2491

ข้อที่ 6. บุคคใดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตในปี 2557 ?
ก. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
ข. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ค. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
ง. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ข้อที่ 7. ข้อใดคือเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต ?
ก. http://www.excise.go.th
ข. http://www.ohmpps.go.th
ค. http://www.palaces.thai.net
ง. http://www.cabinet.thaigov.go.th

ข้อที่ 8. องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน คือ………..ของกรมสรรพสามิต ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. คำสัญญา

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกรมสรรพสามิต ?
ก. บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ข. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ค. สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 10. ข้อใดคือ “ประเด็นยุทธศาสตร์” ของกรมสรรพสามิต ?
ก. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ข. ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
ค. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11.จากค่านิยมกรมสรรพสามิต “Transparency” มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ความมีมาตรฐาน
ข. ความโปร่งใส
ค. จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ง. ความรวดเร็วและเรียบง่าย

ข้อที่ 12. สินค้าและบริการ ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี มีทั้งหมดกี่ประเภท ?
ก. 11 ประเภท
ข. 21 ประเภท
ค. 31 ประเภท
ง. 41 ประเภท

ข้อที่ 13. กรมสรรพสามิตมีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจตามข้อใด ?
ก. องค์การสุรา
ข. โรงงานไพ่
ค. กรมสรรพากร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 14. กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสินค้าตามข้อใด ?
ก. เครื่องไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)
ข. หินอ่อนและหินแกรนิตที่แปรรูปแล้ว
ค. สุรา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีบริการตามข้อใด ?
ก. ไนต์คลับและดิสโก้เธค
ข. โรงเรียน
ค. โรงพยาบาล
ง. บริษัท

ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
ข้อที่ 16. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ?

ก. ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมจัดเก็บ
ข. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง
ค. บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกรมสรรพสามิตทำหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ข. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม

ข้อที่ 18. จากข้อที่ 17 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในกรมสรรพสามิตมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
ข. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
ค. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19. กลุ่มที่ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรมสรรพสามิต และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต คือ ?
ก. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ง. กลุ่มพัฒนาตรวจสอบภายใน

ข้อที่ 20. กลุ่มงานด้านวิชาการของกรมสรรพสามิตที่ทำหน้าที่พัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าหรือสถานบริการคือกลุ่มงานใด ?
ก. กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ข. กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ค. กลุ่มวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้าสรรพสามิต
ง. กลุ่มพัฒนาวิธีการจัดเก็บภาษี

ข้อที่ 21. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม ตามกฎนี้คือ ?
ก. สำนักงานเลขานุการกรม
ข. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. สำนักกฎหมาย
ง. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

ข้อที่ 22. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขามีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ข. ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรม
ค. บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก
ง. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ

ข้อที่ 23. สำนักแผนภาษีไม่มีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงสร้างภาษีและระบบบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
ข. ดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านระบบภาษีและประสานงานด้านความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดเก็บภาษีจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ค. จัดทำประมาณการหรือเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ง. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม

ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557
ข้อที่ 24. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน จัดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของ แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2557 ?

ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 25. ข้อใดไม่ใช่เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน ?
ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ง. เสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ข้อที่ 26. การส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคม จัดเป็นเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริม ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ข. การเสริมสร้างความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ค. การยกระดับมาตรฐานการ บริการสู่ความเป็นองค์กร ชั้นนาในระดับสากล
ง. การบริหารงานแบบองค์กร พลวัต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

ข้อที่ 27. ข้อใดจัดเป็นกลยุทธ์ของเป้าประสงค์การเสริมสร้างมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ก. พัฒนาประสิทธิภาพ มาตรฐานการบริการ
ข. พัฒนาการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สากล
ค. พัฒนาเตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมี ประสิทธิภาพ
ง. พัฒนาประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าสู่ AEC อย่างมี ประสิทธิภาพ

ข้อที่ 28. ข้อใดจัดเป็นโครงการตามเป้าประสงค์การบริหารงานด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ของประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบองค์กร พลวัต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล
ก. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Consolidation Data Information of Excise Department)
ข. โครงการ Excise Innovation Award
ค. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ ภายใน
ง. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อที่ 29. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ?
ก. ผลักดันระบบคุณภาพการ บริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ
ข. เสริมสร้างองค์กรใสสะอาด
ค. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30. กลยุทธ์ของป้าประสงค์การพัฒนาระบบบริหาร จัดเก็บภาษีให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าเสรี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ตรงกับข้อใด ?
ก. พัฒนาระบบภาษีสรรพสามิตให้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข. เสริมสร้างทักษะความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ค. พัฒนากฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ประชาคมอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของหน่วยงานใด ?

ก. กรมสรรพสามิต
ข. กรมศุลกากร
ค. กรมสรรพกร
ง. กระทรวงการคลัง

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ?
ก. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ข. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ค. ผู้นำเข้าสินค้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 8 ในการจัดเก็บภาษีของสินค้าที่นำเข้าให้ถือราคาตามข้อใด ?
ก. ตามราคาที่อธิบดีกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข. ตามรายรับของผู้นำสินค้านั้นเข้ามา
ค. ตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้าบวกด้วยอากรขาเข้าค่าธรรมเนียมพิเศษ
ง. ตามที่อธิบดีกรมศุลกากร ประกาศราคาบวกด้วยอากรขาเข้าค่าธรรมเนียมพิเศษ

ข้อ ที่ 4. ในกรณีสินค้าซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีตาม มาตรา 102 (3) ถ้าสินค้านั้นได้โอนไปเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่มีเอกสิทธิ์ ให้ความผิดนั้นตกเป็นของผู้ใด ?
ก. ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นเสียภาษี
ข. ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นเสียภาษีโดยถือตามมูลค่าหรือ ปริมาณและอัตรา ภาษีที่เป็นอยู่ในวันโอนหรือนำไปใช้ในการอื่น
ค. ให้เป็นความรับผิดร่วมกันของผู้โอนและผู้รับโอน
ง. ให้เป็นความรับผิดของผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์

ข้อที่ 5. มาตราที่ 15 ตามพระราชบัญญัตินี้ กล่าวถึง ?
ก. การตรวจค้นกรณีหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ข. เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสียภาษี
ค. กรณีที่ต้องคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ง. หนังสือเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี

ข้อที่ 6. การนำสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีถูกต้องและครบถ้วนออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนจะทำได้ในกรณีใด ?
ก. ในกรณีสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี
ข. ในกรณีตาม มาตรา 62
ค. ในกรณีนำสินค้าออกไปโดยอาศัยอำนาจหรือคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ง. ในกรณีนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 22 อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบการปฏิบัติตามข้อใด ?
ก. วิธีการคำนวณปริมาณสินค้าเพื่อเสียภาษี
ข. การบรรจุภาชนะ ชนิดและลักษณะของภาชนะ การระบุข้อความหรือเครื่องหมายบนภาชนะ และการ แสดงปริมาณสินค้าที่บรรจุในภาชนะ
ค. การเก็บ การขนย้าย และการใช้วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ ที่ 8. ตามมาตราที่ 25 เรื่องการจดทะเบียนสรรพสามิต ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ หลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนตามข้อใด ?
ก. ให้จดทะเบียนและรวมเอกสารไว้เป็นอันเดียวกัน
ข. ให้แยกยื่นคำขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ
ค. ให้ไปติดต่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อน
ง. ให้แยกยื่นคำขอเป็นรายโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ แล้วจดทะเบียนและรวมเอกสารไว้เป็นอันเดียวกัน

ข้อ ที่ 9. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่มีโรงอุตสาหกรรมหรือ สถานบริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตที่ใด ?
ก. กรมสรรพสามิต
ข. สรรพสามิตจังหวัด
ค. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
ง. สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 10. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่ใด ?
ก. ห้องน้ำ ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ข. ห้องครัว ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ค. ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
ง. ที่อับและมองเห็นได้ยาก ณ โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

ข้อ ที่ 11. เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะย้ายโรงอุตสาหกรรม ให้แจ้งย้ายโรงอุตสาหกรรม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้เดิม ก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่ากี่วัน ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข. ไม่น้อยกว่าสิบสองวัน
ค. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ง. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

ข้อ ที่ 12. เมื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการจะเลิกหรือโอนกิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอนกิจการ ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่ วันนับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ ?
ก. ไม่น้อยกว่าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
ข. ไม่น้อยกว่าสิบสองวัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
ค. ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
ง. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ

ข้อ ที่ 13. ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย หากทายาทประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายในกี่วันนับตั้งแต่ วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย ?
ก. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย
ข. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย
ค. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย
ง. ภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปีใด ?

ก. ปี พ.ศ. 2416
ข. ปี พ.ศ. 2417
ค. ปี พ.ศ. 2518
ง. ปี พ.ศ. 2519

ข้อที่ 2. ในปี พ.ศ. 2463 (ร.ศ.112) อากรค่าน้ำถูกจัดเก็บครั้งแรกในเมืองใด ?
ก. เมืองนนทบุรี
ข. เมืองปราจีนบุรี
ค. เมืองเชียงใหม่
ง. เมืองอยุธยา

ข้อที่ 3. ตามหลักฐานที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับประวัติการจัดเก็บภาษีอากรของชาติไทย ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีอากรตั้งแต่ในสมัยใด ?
ก. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อาณาจักรสุโขทัย
ข. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย
ค. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยา
ง. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาณาจักรธนบุรี

ข้อที่ 4. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 5. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล คือ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 6. ข้อใดคือภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดเก็บจากการทำตราสารระหว่างกัน 28 ลักษณะ ?
ก. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. อากรแสตมป์

ข้อที่ 7. ข้อใดคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ?
ก. บุคคลธรรมดา
ข. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคค
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8. ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนภาษีตามข้อใด ?
ก. การหักลดหย่อนในกรณีทั่วไป
ข. การหักลดหย่อนในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้
ค. การหักลดหย่อนในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายตามข้อใด ?
ก. การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี
ข. หลีกเลี่ยง และไม่จ่ายภาษี
ค. การขอขอคัดค้านไม่จ่ายภาษี
ง. การยื่นภาษีย้อนหลัง 10 ปี

จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สำหรับการสอบในปี 2557-2558

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-Book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
เนื้อหาประกอบไปด้วย
แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (พร้อมเฉลย)
– Structure

– Vocabulary
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต
(พร้อมเฉลย)
– ประวัติกรมสรรพสามิต
– ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม ของกรมสรรพสามิต
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้นฐานการบัญชี
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมด ในราคาเพียง 389 บาท

ทุกข้อมีเฉลย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

————————————————————————————————————————————————–

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights