[LOAD] แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย (พร้อมเฉลย) 2558 ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรและชั้นประทวน แนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย (พร้อมเฉลย) 2558 ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรและชั้นประทวน แนวข้อสอบกองทัพไทย พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย

เพิ่มเติมในชุดที่สองสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย วันนี้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกองทัพไทย วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมของกองบัญชาการกองทัพไทย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพไทย และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองบัญชาการกองทัพไทย….

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย [ชุดที่ 2]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ข้อที่ 11. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย ฉบับที่ ๓ ถูกกำหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย ในอีก ๕ ปีข้างหน้าเพื่อ ?

ก. ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทยใน ส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อ มูล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายของโครงการ และแผนงาน สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองทัพไทย ?
ก. กองทัพไทยเป็นกองทัพชั้นนำในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน
ข. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ค. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ และเป็นกองทัพชั้นนาในอาเซียน
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 13. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองทัพไทย ?
ก. คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไข
ค. จงรักภักดีและการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 14. กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยใน สิ่งผิดยอมรับคำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง คือ…………….ของกองทัพไทย ?
ก. ค่านิยมของกองทัพไทย
ข. พันธกิจของกองทัพไทย
ค. วิสัยทัศน์ของกองทัพไทย
ง. เป้าหมายของกองทัพไทย

ข้อที่ 15. จากค่านิยมองค์การ : RTARF ของกองทัพไทยข้อใดมีความหมายตรงกับความจงรักภักดี และการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ?
ก. Respect
ข. Teamwork
ค. Responsibility
ง. Altruism

ข้อที่ 16. ข้อใดคือ “วิสัยทัศน์” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรช้ันนาในการอำนวยการการ ปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน
ข. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรสำหรับปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ค. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมันคงกับประเทศเพ่ื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 17. ข้อใดไม่ใช่ “พันธกิจ” ของกองบัญชาการกองทัพไทย ?
ก. ปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษตัริย์และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข. อำนวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล่าทัพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ค. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนคุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ง. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม ประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 18. แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดกี่ยุทธศาสตร์ ?
ก. 4 ยุทธศาสตร์
ข. 5 ยุทธศาสตร์
ค. 6 ยุทธศาสตร์
ง. 7 ยุทธศาสตร์

ข้อที่ 19. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนในอาเซียน จัดเป็นยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ของแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาคมอาเซียน
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2
ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3
ง. ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อที่ 20. แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลักทั้งหมดกี่ด้าน ?
ก. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 2 ด้าน
ข. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน
ค. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ง. ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ต่อ >>>>
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 6 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , ,