(LOAD แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2561) ตำแหน่งนักบัญชี ช่างโยธา วิศวกรโยธา พนักงานการเงินและบัญชี 2561 [พร้อมเฉลย]
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(LOAD แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2561) ตำแหน่งนักบัญชี ช่างโยธา วิศวกรโยธา พนักงานการเงินและบัญชี 2561 [พร้อมเฉลย]
สำหรับท่านที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกับการประปาส่วนภูมิภาค ในปี 2561 ตำแหน่งนักบัญชี ช่างโยธา วิศวกรโยธา พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคความรู้ด้านระบบประปา รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับระบบผลิตน้ําประปา งานระบบประปา หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา และความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบประปา และความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักบัญชี ช่างโยธา วิศวกรโยธา พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ กับการประปาส่วนภูมิภาค ในปี 2561 ต้องรู้!!!

แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดคือกระบวนการในการลําเลียงน้ําดิบจากแหล่งน้ําดิบไปยังระบบผลิตน้ําประปา ?
ก. raw water sources
ข. raw water transmission
ค. raw water intake system
ง. water supply plant capacity

ข้อที่ 2. ในงานระบบประปาได้กําหนดขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไว้ตามข้อใด ?
ก. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับโรงเรียน สำนักงาน
ข. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับเมือง ชุมชนและหมู่บ้าน
ค. ระบบผลิตน้ําประปาสําหรับสถานประกอบการ โรงงานและอาคารสาธารณะ โดยไม่รวมถึงกระบวนการผลิตน้ําสะอาด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ?
ก. สถานการณ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน้ํา ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต
ข. คํานึงถึงต้นทุนในการผลิตให้น้อยที่สุด
ค. คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น้ําส่วนใหญ่
ง. ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน้ําในเขตต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักและของประชาชนส่วนใหญ่

ข้อที่ 4. อุปกรณ์เครื่องจักรกลของระบบประปาต้องเป็นอุปกรณ์ตามข้อใด ?
ก. มีสวิทช์อัติโนมัติ
ข. มีป้ายเตือนหรือข้อแนะนําในการปฏิบัติงาน
ค. มีที่กั้นปกปิดชิ้นส่วนที่อาจเป็นอันตราย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. จากข้อควรระวังของการใช้ก๊าซคลอรีนในโรงงานผลิตน้ําประปา ถ้าก๊าซคลอรีนในบรรยากาศมีประมาณ 10 ppm คนจะรู้สึกอย่างไร ?
ก. คนไม่รู้สึกอะไร
ข. คนจะรู้สึกได้ทันที
ค. คนจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย
ง. เป็นอันตรายต่อคนถึงแก่ชีวิตภายใน 5 นาที

ข้อที่ 6. ในการออกแบบระบบประปาโดยใช้แหล่งน้ําใต้ดินนั้น ต้องคํานึงถึงปัจจัยตามข้อใด ?
ก. ระดับของแหล่งน้ําใต้ดิน
ข. ปริมาณของแหล่งน้ําในฤดูแห้งแล้ง
ค. ลักษะการซึมผ่านของของเสียมายังแหล่งน้ํา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ?
ก. แหล่งน้ํา
ข. ตัวโรงสูบน้ํา (pump house)
ค. แหล่งพลังงานให้เครื่องสูบน้ํา (Driver) ได้แก่มอเตอร์, เครื่องยนต์
ง. เรือ

ข้อที่ 8. Chlorination คือ ?
ก. การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ข. การฆ่าเชื้อโรคด้วยไฮโปคลอออกไซต์
ค. การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนไดคลอไรต์
ง. การฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮเปอร์ออกไซต์

ข้อที่ 9. ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการทําคลอริเนชัน (Chlorination) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําคือ ?
ก. เวลาสัมผัสระหว่างคลอรีนกับน้ํา
ข. ความเข้มข้นของน้ำ
ค. ปฏิกิริยาของสารอื่นในน้ํา
ง. อุณหภูมิของน้ำ

ข้อที่ 10. Disinfection By-Products คือ ?
ก. กรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ข. การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ค. สารตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน
ง. สารพลอยได้จากการฆ่าเชื้อโรค

อ่านแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมสอบปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปี 2561 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , ,