[LOAD] แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2560 รวมแนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2560 รวมแนวข้อสอบกรมศุลกากร พร้อมเฉลย ปี 2560
Screen Shot 2017-01-24 at 5.21.14 PMกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบในปี 2560 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ [ชุดที่ 1] มาอัพเดท โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับประวัติโดยย่อของการค้าระหว่างประเทศของไทย ความรู้เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration) ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความหมายของ GDP ( Gross Domestic Product ) สรุปข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ….

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ [ชุดที่ 1]

คําชี้แจง : จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. กิจการภาษี หรือการศุลกากร ในสมัยสุโขทัย มีชื่อเรียกว่าอะไร ?
ก. จกอบ
ข. ส่วย
ค. ภาษีส่วย
ง. ขนอน

ข้อที่ 2. ศุลกสถาน (Customs House) หรือที่ทําการศุลกากร เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6

ข้อที่ 3. งานศุลกากร อยู่ในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในสมัยรัชกาลใด ?
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 4
ค. รัชกาลที่ 5
ง. รัชกาลที่ 6

ข้อที่ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ ?
ก. การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) เมื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ ตนถนัด เช่น ไทย เลือกผลิตข้าว มันสําปะหลัง สิ่งทอ ญี่ปุ่น จะเลือกผลิตเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
ข. ความชํานาญเป็นพิเศษ (Specialization) การผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดความ ชํานาญ
ค. ปัจจัยการผลิตเอื้ออํานวย (Factors Endowment) แต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่สามารถใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศอย่างเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของการค้าระหว่างประเทศได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การแลกเปลี่ยนสินค้า และการบริการระหว่างประเทศ
ข. การประมูลสินค้า ทรัพยากร ระหว่างประเทศ
ค. การนําสินค้าจากภายนอกประเทศ เข้ามาภายในประเทศ
ง. การนําสินค้าจากภานในประเทสประเทศ ส่งออกนอกประเทศ

ข้อที่ 6. การที่ประเทศหนึ่งส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ มีมูลค่าน้อยกว่าที่สั่งสินค้าเข้ามาอุปโภคบริโภค เรียกว่าอะไร ?
ก. ดุลการค้าเสียเปรียบ
ข. ดุลการค้าได้เปรียบ
ค. ดุลการค้าสมดุล
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 7. แม้ประเทศไทยจะประสบปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศติดต่อกันมาโดยตลอด แต่ดุลการชําระเงิน ของไทยเกินดุลทุกปี ข้อใดคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ดุลชําระเงินของประเทศไทยเกินดุลทุกปี ?
ก. มีการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมาก
ข. มีคนไทยลงทุนภายในประเทศเป็นจํานวนมาก
ค. มีการระดมทุนจากภาคเอกชน ภายในประเทสเป็นจํานวนมาก
ง. ประเทศไทยมีเงินเข้าจากธุรกิจของคนไทย ในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

ข้อที่ 8. เขตการค้าเสรีแปซิฟิค (Pacific Free Trade Area : PAFTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบใด ?
ก. เขตปลอดภาษี (Free Trade)
ข. สหภาพศุลกากร (Custom Union)
ค. ตลาดร่วม (Common Market)
ง. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)

ข้อที่ 9. (Free Trade Area: FTA) ฉบับแรกที่ไทยจัดทําคือข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีใด ?
ก. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2535
ข. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2536
ค. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2537
ง. มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2538

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ไว้ชัดเจนที่สุด ?
ก. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ข. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = -) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่าง ประเทศในรอบ 1 ปี นํามาเปรียบเทียบกัน
ค. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับ (หรือ credit = +) ที่ประเทศหนึ่งได้รับจากต่างประเทศ และรายจ่าย (หรือ debit = – ) ที่ประเทศนั้นจ่ายแก่ต่างประเทศในรอบ 1 ปี
ง. สถิติในรูปบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของประเทศผู้ส่งออก

ข้อที่ 11. ข้อใดคือดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ (International Balance of Payment) ?
ก. จํานวนไม่ประจักษ์หรือค่าคลาดเคลื่อนสุทธิ
ข. บัญชีการเคลื่อนย้ายเงินทุนของระบบการเงิน
ค. บัญชุทนหรือบัญชีเงินทุน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. สนธิสัญญาทางการค้ากับต่างประเทศเป็นฉบับแรกของไทยคือ ?
ก. สนธิสัญญาแสตนฟอร์ดกับสหรัฐฯ
ข. สนธิสัญญาเบาริงกับประเทศอังกฤษ
ค. สนธิสัญญาเบอร์นิ่งกับประเทศเยอรมัน
ง. สนธิสัญญาเยอร์นี่กับประเทศสเปน

อ่านแนวข้อสอบเก่ากรมศุลกากร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมศุลกากร เตรียมสอบปี 2560 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , ,