[LOAD] แนวข้อสอบ กทม. 3/2559 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ..
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[LOAD] แนวข้อสอบ กทม. 3/2559 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือ..
Screen Shot 2016-12-08 at 9.19.31 AMรวมตัวอย่างแนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งที่ 3/2559 ที่นำมาอัพเดทในวันนี้ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน รวมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อม ก่อนสอบในตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ในปี 2559-2560 สำหรับท่านใดที่สนใจตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ออกสอบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

เตรียมสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กทม. 3/2559

แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่เท่าไหร่ ?
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ข. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป ง. ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป

ข้อที่ 2. ข้อบังคับข้อที่ 5 ของหลักเกณฑ์นี้กล่าวถึงอะไร ?
ก. ขอบเขตการจ่ายเงินทดรองราชการ
ข. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ค. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ง. หลักเกณฑ์การจัดการศพผู้เสียชีวิตกรณีฉุกเฉิน

ข้อที่ 3. ในการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสําหรับค่าอาหารต้องจ่ายมื้อละไม่ เกิน กี่บาท ต่อวันต่อคน ?
ก. มื้อละไม่เกิน 20 บาท / วัน / คน ข. มื้อละไม่เกิน 30 บาท / วัน / คน ค. มื้อละไม่เกิน 50 บาท / วัน / คน ง. มื้อละไม่เกิน 300 บาท / วัน / คน

ข้อที่ 4. ในกรณีผู้สูงอายุ ซึ่งหัวหน้าครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต และไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เช่น รถเข็น รถโยก ไม้เท้า ได้ครอบครัวละเท่า ไหร่ ?
ก. ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท ข. ครอบครัวละไม่เกิน 15,000 บาท ค. ครอบครัวละไม่เกิน 25,000 บาท ง. ครอบครัวละไม่เกิน 35,000 บาท

ข้อที่ 5. ผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือด้านการประมงต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้าน ประมงกับหน่วยงานตามข้อใด ?
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. กรมเจ้าท่า
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อที่ 6. ในด้านการเกษตรอื่นๆ ให้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามข้อใด ?
ก. ให้การสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย
ข. จ่ายค่าซ่อมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ ดําเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา
ค. ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์พร้อมอาหารสัตว์ได้เฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่เฉพาะแห่งภายใน พื้นที่จังหวัด
ง. จัดหาพืชอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์ให้แก่สัตว์ของราษฎรในกรณีที่ขาดแคลนและมีผลกระทบต่อชีวิต สัตว

ข้อที่ 7. การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะบรรทุกน้ําของทางราชการองค์ กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเอกชนที่นํามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีภัยแล้ง จัดเป็นการช่วยเหลือในด้านใด ?
ก. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. ด้านการป้องกันภัยพิบัติ
ค. ด้านการป้องกันภัยแล้ง
ง. ด้านบริการทั่วไป

ข้อที่ 8. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังให้หน่วยงานตาม ข้อใดพิจารณาให้การช่วยเหลืออันเป็นงานในหน้าที่ของตนได้เป็นกรณีพิเศษ ?
ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงสาธารณสุข
ง. ถูกทุกข้อ

อ่านแนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหาอากาศ เตรียมสอบ ปี 2559-2560 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3/2559 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,