NEW! กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 4 อัตรา 12-16 มีนาคม 2561 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมการข้าว เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 4 อัตรา 12-16 มีนาคม 2561 สมัครสอบกรมการข้าว ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ และนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

ด้วยกรมการข้าวจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ และนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ฉะนั้นอาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๕ ข้อ ๕๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://ricethailand.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ และนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จนถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,