NEW! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่าง รวม 200 อัตรา 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่าง รวม 200 อัตรา 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วย กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการใน กองประจําการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของ ส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๕๐๐ อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๑.๑ เพศชาย อายุไม่เกิน ๒๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการใน เหล่าทหารช่าง อย่างน้อย ๑ ปี หรือเป็นทหารกองประจําการเหล่าทหารช่างที่จะครบกําหนดปลดเป็น ทหารกองหนุน ใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย ๑ ปี
๑.๓ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

การรับสมัคร
– สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง (http://www.engrdept.com)
– สอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– รายงานตัว ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์)
– สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
– การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลด ประจําการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,