NEW! กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบบรรจุนักพัฒนาการท่องเที่ยว รวม 3 อัตรา 31 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครสอบบรรจุนักพัฒนาการท่องเที่ยว รวม 3 อัตรา 31 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
ด้วยกรมการท่องเที่ยว จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,