NEW@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 66 อัตรา 2-30 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 66 อัตรา 2-30 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน ๑๓ ตําแหน่ง ประกอบด้วย ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งนายช่างเทคนิค ตําแหน่งผู้ช่วย ทันตแพทย์ ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตําแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการ เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

และตำแหน่งอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ ๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,