NEW@! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 8 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา 8 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน หรือที่ ก.พ. จะกําหนด ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

จํานวนตําแหน่งว่าง
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๕๐ ตําแหน่ง ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
๑. กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
– ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
– ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,