NEW@! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 1-30 เมษายน 2563 สมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 1-30 เมษายน 2563 สมัครสอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังมี รายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ

๒. จํานวนตําแหน่งว่าง
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ อัตรา ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,