NEW@! กรมทหารพรานที่ 41 เปิดรับสมัครทหารพรานชายหลายอัตรา บัดนี้ – 10 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมทหารพรานที่ 41 เปิดรับสมัครทหารพรานชายหลายอัตรา บัดนี้ – 10 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คุณสมบัติ
– เป็นบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18 – 30 ปี สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอกไม่ต่ำว่า 68/69 ซม. และบุคคลที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์จะต้องผ่าน การตรวจเลือกทหารกองประจําการเรียบร้อย
– ทหารกองหนุน อายุไม่เกิน 30 ปี
– สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือยู่ในระหว่างเป็นจําเลยคดีอาญา
– มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือมีโทษขัดต่อการรับราชการทหาร

หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้สมัคร บิดา และมารดา / 2 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา / 2 ฉบับ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา / 2 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานทางการทหาร (สด.43, สด.8 หรือ สด.9 อย่างใดอย่างหนึ่ง) / 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว / 2 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริงจาก รพ.รัฐ เท่านั้น / 1 ฉบับ
ติดต่อสอบถาม โทร.073-299754

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights