NEW@! กรมทางหลวง รับสมัครบรรจุรวม 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมทางหลวง รับสมัครบรรจุรวม 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-11 at 7.22.05 PMล่าสุด! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงานในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จํานวน 1 ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ ” สอบบรรจุ” หรือที่เว็บไซต์ https://dohthajobiob.com ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
ด้วยกรมทางหลวง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จํานวน 1 ตําแหน่ง
2. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง

รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ ” สอบบรรจุ” หรือที่เว็บไซต์ https://dohthajobiob.com ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,