NEW@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 8 อัตรา 1-11 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 8 อัตรา 1-11 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสํานักงานทางหลวงที่ ๑๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔, ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘, คําสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.ต.๔/๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป, บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๘/๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และที่ กจ.๔/๑๕๑๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๕ ตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตําแหน่ง พนักงานโยธา จํานวน 3 อัตรา
– สำนักงานทางหลองที่ 12 จํานวน 1 อัตรา
– แขวงทางหลวงอุทัยธานี จํานวน 1 อัตรา
– แขวงทางหลวงอาญจนบุรี จํานวน 1 อัตรา

2. ตําแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร จํานวน 1 อัตรา
– แขวงทางหลวงชัยนาท จํานวน 1 อัตรา

3. ตําแหน่ง พนักงานขับและขอบคุมเครื่องจักร จำนวน 1 อัตรา
– แขวงทางหลองอุทัยธานี จํานวน 1 อัตรา

4 ตําแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
– แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จํานวน 1 อัตรา

5. ตําแหน่งพนักงานเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
– สำนักงานทางหลวงที่ 19 จํานวน 1 อัตรา
– แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ในวันที่ มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักทางหลวงที่ 12 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.doh.go.th:88/dohsuphanburi/ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ เพจfacebook : สํานักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 035-555-434 หรือ 035-555-475….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,