NEW@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ กว่า 19 อัตรา 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ กว่า 19 อัตรา 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมทางหลวง ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง ครั้งที่ 2/2561
ด้วยกรมทางหลวง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมทางหลวง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จํานวน 5 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 4 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 10 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 5 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
หน่วยที่ 6 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “สอบบรรจุ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์ (Flashdrive) เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,