NEW! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา 22-26 มกราคม 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา 22-26 มกราคม 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานทีส่วนกลาง โดยผู้สนใจสมัครสอบสามารถรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม (ขั้น ๖ ) กรมท่าอากาศยาน ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเข้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานทีส่วนกลาง

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
๑.๔ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
๑.๕ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๑.๖ ตําแหน่งนายช่างโยธา
๑.๗ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล
๑.๘ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสอบสามารถรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม (ขั้น ๖ ) กรมท่าอากาศยาน ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเข้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,