NEW@! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงาน รวม 11 อัตรา 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงาน รวม 11 อัตรา 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมปศุสัตว์
ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมี รายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
– ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,000 – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) อัตราเงินเดือน ดด,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกําหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://person.dld.go.th. หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dld.thaijobjob.com
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัพโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ประเภทไฟล์ เป็น .JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ ๔๐-900 KB) ระยะเวลาการอัพโหลด ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏในใบสมัครสอบสําหรับใช้แสดงตนใน การเข้าสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง และจะอ้างว่า ระบบรับสมัครสอบได้ทําการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๕ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปชําระเงินภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,