NEW@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 อัตรา 6-10 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 อัตรา 6-10 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตําแหน่งที่ ๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๔ อัตรา

หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
ตําแหน่งที่ ๒.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๒.๒ ตําแหน่งเศรษฐกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
ตําแหน่งที่ ๓.๑ ตําแหน่งนักสํารวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๓.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๓.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา

หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
ตําแหน่งที่ ๔.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๔.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๕ ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
ตําแหน่งที่ ๕.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๕.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๖ ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
ตําแหน่งที่ ๖.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา

หน่วยที่ ๗ ตําแหน่งในสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
ตําแหน่งที่ ๗.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๗.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งที่ ๗.๓ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑ อัตรา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๓.๒ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่ได้
๓.๓. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.๔ นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ ๓.๓ (๓)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของธนาคาร
๓.๕ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๒๓๐ บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ จํานวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.๖ ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ
๓.๗ พิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
เมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด ๙ x ๑.๕ นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และ นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,