NEW@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 9-18 เมษายน 2562 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 9-18 เมษายน 2562 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๓ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๔ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๕ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑.๖ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
– ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
– ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขไม่ได้
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ https://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,