NEW@! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 10-19 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 22 อัตรา 10-19 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dsdw.go.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ https://dsdw.thaijobjob.com
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,