NEW@! กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
๑.๑ สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จํานวน ๑๙ อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จํานวน ๑ อัตรา
หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งนักจิตวิทยา จํานวน ๓ อัตรา

กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท
หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๔ อัตรา
หน่วยที่ ๕ ตําแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จํานวน ๘ อัตรา
หน่วยที่ ๖ ตําแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) จํานวน ๑ อัตรา
หมายเหตุ บัญชีนี้ไม่ใช้บรรจุใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

วิธีการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: ,